INFORMACJA OSTROWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Zarząd Ostrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ostrowie Wielkopolskim niniejszym przekazuje, informację Spółki WODKAN PWiK S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, że decyzją nr PO.RET.70.130.2021/D/PH   z dnia 26.05.2021 r., wydaną przez organ regulujący – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, została zatwierdzona Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na okres trzech lat. Taryfa została opublikowana na BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 18.06.2021 r. i weszła w życie z dniem 26.06.2021 r.

W związku z powyższym dokonuje się zmiany cen opłat za dostarczaną wodę i odprowadzanie ścieków dla lokali OSM według poniższego wyszczególnienia:

Cena brutto opłaty w zł/m3 w okresach:

 01.07.2021 r.   30.06.2022 r.01.07.2022 r.   30.06.2023 r.01.07.2023 r.    30.06.2024 r.
Tytuł opłaty   
za dostarczoną wodę 3,373,393,42
za odprowadzone ścieki6,326,376,43
Razem cena brutto w zł/m³9,699,769,85

Z A R Z Ą D

Ostrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

w Ostrowie Wielkopolskim