Informacja

Zarząd Ostrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przypomina o obowiązku udostępniania lokali do odczytu podzielników kosztów w tych budynkach gdzie urządzenia takie zostały zainstalowane.

Brak odczytu podzielników skutkuje ustaleniem, dla takiego lokalu, zużycia ryczałtowego w postaci szacowanych jednostek zużycia. Ilość szacowanych jednostek zużycia może w znaczący sposób odbiegać od wielkości rzeczywistego zużycia w danym okresie rozliczeniowym.

Szacowane jednostki zużycia ustalane są w sposób następujący:

– dla lokali, z odczytanymi wskazaniami podzielników w danym budynku, wyliczane jest zużycie obliczeniowych jednostek zużycia przypadające na powierzchnię (m2 ),

– wybiera się najwyższe zużycie przypadające na m2 w danym budynku,

– dla lokalu bez odczytu w danym budynku, najwyższe zużycie powiększone o 100 %i pomnożone przez jego powierzchnię stanowi ryczałtowe zużycie w danym okresie rozliczeniowym kosztów zakupu energii cieplnej.

Przypominamy, że zasady rozliczania kosztów zakupu energii cieplnej zostały dostarczone do każdego lokalu w Ostrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na początku roku 2009.

Obecnie są one opublikowane na stronie internetowej O.S.M www.osm-ostrow.pl.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że po rozliczeniu danego budynku i dostarczeniu wyników mieszkańcom nie ma możliwości ich korygowania.

Cena jednostkowa obliczeniowej jednostki zużycia w okresie rozliczeniowym jest bowiem ilorazem 60 % kosztów poniesionych na zakup energii cieplnej do ogrzania lokali i sumy obliczeniowych jednostek zużycia wyliczonych dla każdego grzejnika wraz ustalonymi jednostkami ryczałtowymi dla lokali nieodczytanych. Korekta sumy obliczeniowych jednostek zużycia powoduje zmianę ceny jednostkowej a tym samym ponowne ustalenie kosztów zmiennych dla lokali już rozliczonych.