PRZETARG NA MIESZKANIE

Zarząd  Ostrowskiej  Spółdzielni  Mieszkaniowej  w  Ostrowie Wielkopolskim

zaprasza do przetargów,

które odbędą się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wrocławskiej 100

w dniu 28.05.2024 roku

1. Na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy

ul. Komuny Paryskiej 14 m. 5 o powierzchni użytkowej 35,80 m2

dla osób, które ukończyły 50 rok życia

który odbędzie się o godz. 1000

Wymagany wkład mieszkaniowy            69 600,00 zł

Fundusz remontowy               2 000,00 zł

2. Na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy

ul. Komuny Paryskiej 14 m. 136 o powierzchni użytkowej 26,50 m2

dla osób, które ukończyły 50 rok życia

który odbędzie się o godz. 1030

Wymagany wkład mieszkaniowy            42 800,00 zł

Fundusz remontowy               2 000,00 zł

3. Na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy

ul. Komuny Paryskiej 14 m. 122 o powierzchni użytkowej 28,00 m2

dla osób, które ukończyły 50 rok życia

który odbędzie się o godz. 1100

Wymagany wkład mieszkaniowy            42 800,00 zł

Fundusz remontowy               2 000,00 zł

4. Na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy

ul. Komuny Paryskiej 14 m. 111 o powierzchni użytkowej 26,50 m2

dla osób, które ukończyły 50 rok życia

który odbędzie się o godz. 1130

Wymagany wkład mieszkaniowy            42 800,00 zł

Fundusz remontowy               2 000,00 zł

Przedmiotem przetargów jest kwota na jednorazową bezzwrotną wpłatę na Fundusz remontowy Spółdzielni.

Osoba  wygrywająca  przetarg, w terminie 14 dni zobowiązana jest wpłacić na konto Spółdzielni wysokość wkładu mieszkaniowego wraz z kwotą zaoferowanej wpłaty na Fundusz remontowy Spółdzielni.

Mieszkania można obejrzeć po  uprzednim uzgodnieniu  telefonicznym, nr tel. 62 506 52 01 lub 62 506 52 03.

Wszelkie informacje dotyczące zasad przebiegu przetargu tel. 62 506 52 27.

Zastrzega się prawo unieważnienia w całości lub w części przetargów bez podania przyczyny.

INFORMACJA OSTROWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Zarząd Ostrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ostrowie Wielkopolskim niniejszym przekazuje, informację Spółki WODKAN PWiK S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, że decyzją nr PO.RET.70.130.2021/D/PH   z dnia 26.05.2021 r., wydaną przez organ regulujący – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, została zatwierdzona Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na okres trzech lat. Taryfa została opublikowana na BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 18.06.2021 r. i weszła w życie z dniem 26.06.2021 r.

W związku z powyższym dokonuje się zmiany cen opłat za dostarczaną wodę i odprowadzanie ścieków dla lokali OSM według poniższego wyszczególnienia:

Cena brutto opłaty w zł/m3 w okresach:

 01.07.2021 r.   30.06.2022 r.01.07.2022 r.   30.06.2023 r.01.07.2023 r.    30.06.2024 r.
Tytuł opłaty   
za dostarczoną wodę 3,373,393,42
za odprowadzone ścieki6,326,376,43
Razem cena brutto w zł/m³9,699,769,85

Z A R Z Ą D

Ostrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

w Ostrowie Wielkopolskim

NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI

UWAGA – KOMUNIKAT – UWAGA

W ŻYCIE WESZŁY NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA

ODPADAMI. POJAWIŁA SIĘ TZW. „ PIĄTA FRAKCJA”,

A WIĘC ODDZIELNE GROMADZENIE BIOODPADÓW.

WPROWADZONE ZMIANY SĄ WYNIKIEM NOWYCH,

OGÓLNOKRAJOWYCH PRZEPISÓW.

DO TEJ PORY SEGREGACJA ODPADÓW ODBYWAŁA SIĘ

Z ZACHOWANIEM PODZIAŁU NA:

ODPADY NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE), PAPIER,

SZKŁO I METALE, TWORZYWA SZTUCZNE,

OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE

OBECNIE DOCHODZĄ JESZCZE BIOODPADY, KTÓRE

BĘDZIE TRZEBA WRZUCAĆ LUZEM DO BRĄZOWAGO

POJEMNIKA. ZALICZAJĄ SIĘ DO NICH:

TRAWA, LIŚCIE, ROZDROBNIONE GAŁĘZIE,

RESZTKI KWIATÓW CIĘTYCH I DONICZKOWYCH,

POZOSTAŁOŚCI ROŚLINNE,

OBIERKI Z OWOCÓW I WARZYW,

PRZETERMINOWANE OWOCE I WARZYWA,

SKORUPKI JAJ, FUSY PO KAWIE I HERBACIE

DO POJEMNIKA NA BIOODPADY NIE WOLNO WRZUCAĆ:

MIĘSA, KOŚCI, ODCHODÓW ZWIERZĄT, ZIEMI, KAMIENI, POPIOŁU, GOTOWANYCH OWOCÓW I WARZYW,

ZUŻYTEGO OLEJU JADALNEGO, CHUSTECZEK

I RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH,

NACZYŃ JEDNORAZOWYCH,

RESZTEK „POOBIADOWYCH”

FOLII (REKLAMÓWEK, WORKÓW)

Więcej informacji na temat nowych zasad selektywnej zbiórki odpadów można uzyskać w Urzędzie Miejskim pod nr tel. (62) 582 22 26 lub (62) 582 22 39

ZARZĄD OSM

MELDUNEK – dlaczego warto o nim pamiętać ?

Według obowiązujących przepisów, każdy obywatel Polski musi posiadać adres zameldowania. Choć kilkakrotnie planowano zniesienie obowiązku meldunkowego, za każdym razem ostatecznie wycofywano się z tego zamiaru. Wbrew często spotykanej opinii, obowiązek meldunkowy nie został również zniesiony z usunięciem rubryki adresu zameldowania z nowej wersji dowodu osobistego.
Co warto o nim wiedzieć?

Korzyści

Kiedy obywatel powinien się meldować? Według przepisów powinniśmy zgłosić do urzędu gminy każdą zmianę adresu zamieszkania na pobyt czasowy (powyżej 3 miesięcy) lub na stałe. Należy również zgłaszać wyjazd za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz powrót z takiego wyjazdu. Zameldowanie powinno nastąpić do 30. dnia przebywania w nowym miejscu. Równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego.

W wielu dokumentach urzędowych wymagany jest tylko adres zamieszkania. Posiadanie meldunku wiąże się jednak z wymiernymi korzyściami, o których warto wiedzieć. Zameldowanie na pobyt stały skutkuje tym, że osoby posiadające dzieci zyskują dodatkowe punkty w przypadku rekrutacji do żłobka czy przedszkola. Włodarze miast i gmin bardzo często kuszą osoby zameldowane (i płacące podatki w danym mieście) zniżkami cen biletów komunikacji miejskiej, a czasem tańszym wstępem do instytucji kultury. Bez zameldowania – stałego lub czasowego – często nie wykupimy abonamentu do strefy płatnego parkowania na danym obszarze.

Prosta procedura bez wizyty w urzędzie

Zameldować się możemy tradycyjnie, w urzędzie gminy zamieszkania, oraz bez wychodzenia z domu, przez internet. Do zameldowania online będziemy potrzebowali profilu zaufanego, pozwalającego na załatwienie spraw administracyjnych online (sprawdź jak go założyć). W obu przypadkach zanim przystąpimy do meldunku konieczne jest przygotowanie dokumentów – usprawni to całą procedurę.

Jeżeli jesteśmy właścicielami mieszkania, w którym chcemy się zameldować, lub posiadamy do niego inny tytuł prawny, do formularza dołączamy jeden z następujących dokumentów: odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej; umowę cywilnoprawną, na przykład umowę najmu; decyzję administracyjną lub orzeczenie sądu. Jeżeli nie jesteśmy właścicielami mieszkania ani nie mamy do niego innego tytułu prawnego, do formularza dołączamy oświadczenie właściciela mieszkania, potwierdzające nasz pobyt w nim, oraz dokument potwierdzający tytuł prawny właściciela mieszkania do lokalu. Jeżeli robimy to za kogoś, konieczne jest dołączenie pełnomocnictwa.

Później postępowanie jest proste. Na stronie obywatel.gov.pl wybieramy interesującą nas usługę (meldunek), potwierdzamy tożsamość profilem zaufanym. Później decydujemy jaki jest rodzaj pobytu, na jaki dokonujemy zameldowania, kogo meldujemy. Na koniec wypełniamy pozostałe pola i dołączamy odpowiednie dokumenty.

Wniosek trafia do urzędu odpowiedniego dla adresu zameldowania stałego/czasowego – system automatycznie skieruje go we właściwe miejsce. Zostanie rozpatrzony przez urzędnika natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. – Warto sprawdzać swoją skrzynkę na ePUAP, by nie przegapić wiadomości z urzędu. Przez internet możemy także sprawdzić, czy urzędnik już nas zameldował. Wystarczy sprawdzić swoje dane w rejestrze PESEL – dodaje.

Wygoda przede wszystkim

E-meldunek to kolejne ułatwienie dla obywateli. Pozwala na szybkie i proste kontakty z administracją publiczną bez konieczności wychodzenia z domu. W przypadku meldunku na pobyt stały nie ponosimy żadnych kosztów. Płatności wymaga meldunek na pobyt tymczasowy: niezależnie od tego, czy meldujemy się w urzędzie, czy online zapłacimy 17 złotych.