OGŁOSZENIE

Ostrowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ostrowie Wielkopolskim informuje, że w dniu 12.12.2023 r. o godzinie 16:00 w siedzibie Ostrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Wrocławskiej 100 pok. 105 odbędzie się spotkanie z mieszkańcami nieruchomości obejmującymi budynki przy ul. Ledóchowskiego 44, Paderewskiego 31, 33, Strażackiej 12, Śmigielskiego 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19 w Ostrowie Wielkopolskim.

Tematem spotkania będą sprawy ogólne wyżej wymienionych nieruchomości.

OGŁOSZENIE

Ostrowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ostrowie Wielkopolskim informuje, że w dniu 05.12.2023 r. o godzinie 16:00 w siedzibie Ostrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Wrocławskiej 100 pok. 105 odbędzie się spotkanie z mieszkańcami nieruchomości obejmującymi budynki przy ul. Komuny Paryskiej 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41 w Ostrowie Wielkopolskim.

Tematem spotkania będą sprawy ogólne wyżej wymienionych nieruchomości.

INFORMACJA OSTROWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Zarząd Ostrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ostrowie Wielkopolskim niniejszym przekazuje, informację Spółki WODKAN PWiK S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, że decyzją nr PO.RET.70.130.2021/D/PH   z dnia 26.05.2021 r., wydaną przez organ regulujący – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, została zatwierdzona Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na okres trzech lat. Taryfa została opublikowana na BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 18.06.2021 r. i weszła w życie z dniem 26.06.2021 r.

W związku z powyższym dokonuje się zmiany cen opłat za dostarczaną wodę i odprowadzanie ścieków dla lokali OSM według poniższego wyszczególnienia:

Cena brutto opłaty w zł/m3 w okresach:

 01.07.2021 r.   30.06.2022 r.01.07.2022 r.   30.06.2023 r.01.07.2023 r.    30.06.2024 r.
Tytuł opłaty   
za dostarczoną wodę 3,373,393,42
za odprowadzone ścieki6,326,376,43
Razem cena brutto w zł/m³9,699,769,85

Z A R Z Ą D

Ostrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

w Ostrowie Wielkopolskim

NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI

UWAGA – KOMUNIKAT – UWAGA

W ŻYCIE WESZŁY NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA

ODPADAMI. POJAWIŁA SIĘ TZW. „ PIĄTA FRAKCJA”,

A WIĘC ODDZIELNE GROMADZENIE BIOODPADÓW.

WPROWADZONE ZMIANY SĄ WYNIKIEM NOWYCH,

OGÓLNOKRAJOWYCH PRZEPISÓW.

DO TEJ PORY SEGREGACJA ODPADÓW ODBYWAŁA SIĘ

Z ZACHOWANIEM PODZIAŁU NA:

ODPADY NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE), PAPIER,

SZKŁO I METALE, TWORZYWA SZTUCZNE,

OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE

OBECNIE DOCHODZĄ JESZCZE BIOODPADY, KTÓRE

BĘDZIE TRZEBA WRZUCAĆ LUZEM DO BRĄZOWAGO

POJEMNIKA. ZALICZAJĄ SIĘ DO NICH:

TRAWA, LIŚCIE, ROZDROBNIONE GAŁĘZIE,

RESZTKI KWIATÓW CIĘTYCH I DONICZKOWYCH,

POZOSTAŁOŚCI ROŚLINNE,

OBIERKI Z OWOCÓW I WARZYW,

PRZETERMINOWANE OWOCE I WARZYWA,

SKORUPKI JAJ, FUSY PO KAWIE I HERBACIE

DO POJEMNIKA NA BIOODPADY NIE WOLNO WRZUCAĆ:

MIĘSA, KOŚCI, ODCHODÓW ZWIERZĄT, ZIEMI, KAMIENI, POPIOŁU, GOTOWANYCH OWOCÓW I WARZYW,

ZUŻYTEGO OLEJU JADALNEGO, CHUSTECZEK

I RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH,

NACZYŃ JEDNORAZOWYCH,

RESZTEK „POOBIADOWYCH”

FOLII (REKLAMÓWEK, WORKÓW)

Więcej informacji na temat nowych zasad selektywnej zbiórki odpadów można uzyskać w Urzędzie Miejskim pod nr tel. (62) 582 22 26 lub (62) 582 22 39

ZARZĄD OSM