PRZETARG NA MIESZKANIE

Zarząd  Ostrowskiej  Spółdzielni  Mieszkaniowej  w  Ostrowie Wielkopolskim

zaprasza do przetargów,

które odbędą się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wrocławskiej 100

w dniu 28.05.2024 roku

1. Na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy

ul. Komuny Paryskiej 14 m. 5 o powierzchni użytkowej 35,80 m2

dla osób, które ukończyły 50 rok życia

który odbędzie się o godz. 1000

Wymagany wkład mieszkaniowy            69 600,00 zł

Fundusz remontowy               2 000,00 zł

2. Na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy

ul. Komuny Paryskiej 14 m. 136 o powierzchni użytkowej 26,50 m2

dla osób, które ukończyły 50 rok życia

który odbędzie się o godz. 1030

Wymagany wkład mieszkaniowy            42 800,00 zł

Fundusz remontowy               2 000,00 zł

3. Na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy

ul. Komuny Paryskiej 14 m. 122 o powierzchni użytkowej 28,00 m2

dla osób, które ukończyły 50 rok życia

który odbędzie się o godz. 1100

Wymagany wkład mieszkaniowy            42 800,00 zł

Fundusz remontowy               2 000,00 zł

4. Na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy

ul. Komuny Paryskiej 14 m. 111 o powierzchni użytkowej 26,50 m2

dla osób, które ukończyły 50 rok życia

który odbędzie się o godz. 1130

Wymagany wkład mieszkaniowy            42 800,00 zł

Fundusz remontowy               2 000,00 zł

Przedmiotem przetargów jest kwota na jednorazową bezzwrotną wpłatę na Fundusz remontowy Spółdzielni.

Osoba  wygrywająca  przetarg, w terminie 14 dni zobowiązana jest wpłacić na konto Spółdzielni wysokość wkładu mieszkaniowego wraz z kwotą zaoferowanej wpłaty na Fundusz remontowy Spółdzielni.

Mieszkania można obejrzeć po  uprzednim uzgodnieniu  telefonicznym, nr tel. 62 506 52 01 lub 62 506 52 03.

Wszelkie informacje dotyczące zasad przebiegu przetargu tel. 62 506 52 27.

Zastrzega się prawo unieważnienia w całości lub w części przetargów bez podania przyczyny.

INFORMACJA OSTROWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Zarząd Ostrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ostrowie Wielkopolskim niniejszym przekazuje, informację Spółki WODKAN PWiK S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, że decyzją nr PO.RET.70.130.2021/D/PH   z dnia 26.05.2021 r., wydaną przez organ regulujący – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, została zatwierdzona Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na okres trzech lat. Taryfa została opublikowana na BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 18.06.2021 r. i weszła w życie z dniem 26.06.2021 r.

W związku z powyższym dokonuje się zmiany cen opłat za dostarczaną wodę i odprowadzanie ścieków dla lokali OSM według poniższego wyszczególnienia:

Cena brutto opłaty w zł/m3 w okresach:

 01.07.2021 r.   30.06.2022 r.01.07.2022 r.   30.06.2023 r.01.07.2023 r.    30.06.2024 r.
Tytuł opłaty   
za dostarczoną wodę 3,373,393,42
za odprowadzone ścieki6,326,376,43
Razem cena brutto w zł/m³9,699,769,85

Z A R Z Ą D

Ostrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

w Ostrowie Wielkopolskim