Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Członków

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Ostrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

UCHWAŁA NR 1     w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2022 rok oraz sprawozdania finansowego za 2022 rok

UCHWAŁA NR 2     w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok

UCHWAŁA NR 3     w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok

UCHWAŁA NR 4A,B,C   w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2022 rok

UCHWAŁA NR 5     w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć